درباره ما اساسنامه

اساسنامه اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين

مصوبه هیات رئیسه اتاق ایران

 
بخش اول - کلیات

ماده 1 – اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین که در این اساسنامه اتاق مشترک نامیده می شود باستناد بندهای " د " و " ن " ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1396/12/15 با اصلاحی 1373/09/15 و آیین نامه تشکیل و نظارت اتاقهای مشترک بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی به موجب پروانه فعالیت شماره 156 مورخ 1380/11/11 طبق این اساسنامه تاسیس گردیده است.

ماده 2 – اتاق مشترک یک تشکل ملی ، غیر انتفاعی ، غیر دولتی ثبت شده در اتاق ایران با ماموریت توسعه فعالیت اقتصادی با کشور چین می باشد که واجد شخصیت حقوقی مستقل است اما از حیث سیاست ها و ضوابط ، تابع اتاق ایران می باشد.
ماده 3 – اتاق مشترک دارای تابعیت ایرانی است و مکاتبات و محاورات ، مهر ، سربرگ ها و سایت اطلاع رسانی آن به زبان فارسی و عندالزوم به زبان انگلیسی و یا چینی خواهد بود . اتاق مشترک کلیه قوانین و مقررات کشور ایران را مراعات خواهد نمود.
ماده 4 – دفتر مرکزی اتاق مشترک در تهران واقع است. تغییر محل اتاق مشترک منوط به تصویب هیئت مدیره و اطلاع رسانی به اتاق ایران می باشد. همچنین اتاق مشترک می تواند با کسب موافقت اتاق ایران شعباتی در سایر استان ها تاسیس نماید.

 

بخش دوم- اهداف و وظایف
ماده 5 – اهداف و وظایف اتاق مشترک به شرح ذیل می باشد:

1-5- کوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی و کشور مقابل در زمینه تجارت ، صنعت ، خدمات ، کشاورزی ، معدن و سایر امور مربوطه.
2-5 – مطالعه و بررسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاری های صنعتی ، بازرگانی ، معدنی و کشاورزی در دوکشور.
3-5 – جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد مسایل بازرگانی – صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطلاعات در اختیار متقاضیان ایرانی و کشور مقابل و همکاری با سازمان ها و مقامات صلاحیتدار ایران و کشور مقابل به منظور تشویق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور
4-5–گسترش مبادله هیات های تجاری و اقتصادی بین دو کشور
5-5– انتشار مجله ، کتاب ، جزوات ، نرم افزار و یا بولتن اطلاعاتی در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین ایران و کشور مقابل حاوی قوانین و مقررات اقتصادی دو کشور و سایر مطالب مفید و مرتبط.
6-5- مشارکت در برپایی و اداره نمایشگاه ها و سایر فعالیت های مشابه ، در چهارچوب قوانین مربوط و کمک به مؤسسات ، سازمان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و کشور مقابل علاقمند به شرکت در نمایشگاه های بین المللی که در ایران و کشور مقابل برگزار می شود.
7-5– برگزاری گردهمایی ها و همایش ها در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور
8-5- همکاری و تشریک مساعی با اتاق های متقابل در کشور مقابل.
9-5- کوشش در جهت حل اختلاف ناشی از روابط اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایران و کشور مقابل از طریق حکمیت و در صورت عدم توفیق ، تشویق طرفین اختلاف از طریق مرکز داوری اتاق ایران.
10-5- اداره امور اتاق با رعایت مقررات این اساسنامه و با همکاری نزدیک با مقامات رسمی ، سازمان ها و مؤسسات ایرانی و کشور مقابل.
11-5- انجام سایر اقداماتی که برای نیل به اهداف فوق ضروری است یا به آنها مربوط باشد.

 


بخش سوم- عضویت در اتاق مشترک
ماده 6- عضویت بر دونوع است : عادی و افتخاری
ماده 7- شرایط عضویت عادی در اتاق مشترک عبارت است از :

1-7-داشتن کارت بازرگانی معتبر یا عضویت معتبر در یکی از اتاقهای بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون
2-7-پرداخت ورودیه و حق عضویت اتاق مشترک
3-7-پذیرش مفاد این اساسنامه و مقرارت اتاق ایران


ماده 8- اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر مقیم مشروط بر اینکه از همتای خارجی اتاق مشترک ، مستقر در کشور مقابل یا در صورت فقدان و یا عدم دسترسی به آن در یکی از اتاق های بازرگانی کشور مقابل ، معرفی نامه اخذ و پس از تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور چین و یا سفارت کشور چین در ایران ارائه نمایند  می توانند به عضویت اتاق مشترک درآیند.
ماده 9- شخصیت هایی که در تحقق اهداف اتاق و پیشرفت مناسبات اقتصادی ایران و کشور مقابل خدمات فوق العاده ای انجام داده اند و یا می توانند در آینده منشاء خدمات ارزنده ای در این مورد باشند، به عضویت افتخاری اتاق دعوت می شوند.
ماده 10 – اعضای افتخاری بنا به پیشنهاد یکی از اعضای هیات مدیره و با تصویب هیات مدیره به عضویت پذیرفته می شوند. اعضای افتخاری دارای حق رای نیستند ، اما حق اظهار نظر مشورتی دارند و از پرداخت حق عضویت معاف می باشند.
ماده 11 – کلیه اعضای عادی دارای حقوق و وظایف یکسان هستند و حق عضویت سالانه خود را در زمان صدور یا تمدید عضویت پرداخت می نمایند.
ماده 12- هیات مدیره می تواند به علل زیر به عضویت هریک از اعضاء خاتمه دهد :

1-12- عدم تمدید عضویت و خودداری عضو از پرداخت حق عضویت در موعد مقرر پس از دوبار اخطار        
کتبی که به فاصله 10 روز از طریق دبیرخانه اتاق مشترک باید انجام گیرد.
2-12-عدم رعایت مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی .
3-12-عدم تمدید عضویت در اتاقهای سراسر کشور .


ماده  13- در صورت فوت ، حجر ، محرومیت از حقوق اجتماعی ، تعلیق یا محرومیت از عضویت در اتاق ایران ، ورشکستگی و انحلال شخص حقوقی ، عضویت در اتاق مشترک نیز خاتمه می یابد.
ماده 14- در صورت خاتمه عضویت حق عضویت پرداخت شده مسترد نمی گردد.

 


بخش چهارم- ارکان اتاق مشترک
ماده 15- ارکان اتاق مشترک عبارتند از :
-    مجمع عمومی
-    هیئت مدیره
-    بازرسان
ماده 16 – مجمع عمومی اتاق مشترک به صورت عادی یا فوق العاده  تشکیل می شود.
ماده 17 – نحوه برگزاری مجامع عمومی عادی به ترتیب ذیل می باشد :

1-17- مجمع عمومی عادی سالی یکبار ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی در صورت لزوم بطور فوق العاده تشکیل می شود که در این صورت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نامیده می شود.
2-17 - حداقل بیست روز و حداکثر چهل روز قبل از تشکیل هر مجمع ، دستور کار مجمع ، محل ، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه مجمع باید به طرق ذیل اطلاع رسانی شود :
1-2-17 – چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مصوب مجمع عمومی.
2-2-17 – قرار دادن آگهی بر روی وب سایت اتاق مشترک .
3-2-17 – ارسال درخواست درج آگهی بر روی وب سایت اتاق ایران به امور بین الملل.
3-17-  مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضای عادی رسمیت می یابد. چنانچه در نوبت اول حد نصاب لازم برای رسمیت مجمع تحقق نیابد ، مجمع عمومی نوبت دوم با هر تعداد عضو که حضور یابند رسمیت خواهد داشت. تشریفات اطلاع رسانی نوبت دوم مشابه نوبت اول می باشد.
4-17- تصمیمات مجمع عمومی عادی با " اکثریت نسبی " آراء حاضر معتبر و نافذ است. در مجمع عمومی عادی که استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و گزارش بازرس و حسابرس مالی در دستور کار مجمع باشد ، هیئت مدیره موظف است نسخه مکتوب گزارش های مذکور را سه روز قبل از شروع مجمع در اختیار نماینده امور بین الملل و هر یک از اعضای خود که درخواست نمایند قرار دهد.
5-17 - مجمع عمومی را هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی که توسط مجمع انتخاب   خواهد شد اداره می نماید. مجمع می تواند منشی را از بین اشخاص خارج از اعضای اتاق مشترک انتخاب نماید. منشی صورت مذاکرات و تصمیمات را تنظیم و به امضای هیت رئیسه مجمع و ناظران اتاق ایران خواهد رساند.
6-17-    چنانچه انتخابات هیئت مدیره و بازرس در دستور کار مجمع عمومی عادی باشد :


1-6-17 – نامزدهای هیئت مدیره و بازرس امکان نامزدی به عنوان هیئت رئیسه مجمع را نخواهند داشت .
2-6-17 – صرفاً آن دسته از اعضاء عادی که حداقل سه ماه از عضویت شان در اتاق سپری شده باشد از حق رای برخوردار می باشند.
3-6-17 – صرفاً آن دسته از اعضاء که حداقل دو سال تمام از عضویتشان در اتاق سپری شده باشد امکان نامزدی برای هیئت مدیره خواهند داشت.
4-6-17 – مرجع رسیدگی و بررسی کلیه شکایات و اختلافات ، کمیته ای متشکل از نمایندگان امور حقوقی ، امور بین الملل و یک نفر از روسای اتاق های مشترک به معرفی رئیس اتاق ایران خواهد بود .


تبصره 1 : در خصوص شکایات مربوط به نحوه برگزاری مجامع و انتخابات ، رسیدگی به شکایات مشروط به اینکه ظرف سه روز از تاریخ برگزاری مجمع در دبیرخانه مرکزی اتاق ایران ثبت گردیده باشد ، میسر خواهد بود .
تبصره 2 : رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آن ها مطابق بند (ج) ماده (9) قانون اتاق ایران می باشد.
ماده 18 : وظایف مجمع عمومی عادی شامل موارد ذیل می باشد:

1-18- استماع و بررسی گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس و حسابرس رسمی درباره فعالیت های اتاق مشترک در سال قبل و بررسی تراز نامه و تصویب و آن.
2-18    - بررسی و تصویب بودجه سالانه .
3-18- انتخاب اعضای هیات مدیره از میان اعضای عادی اتاق مشترک .
4-18-انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل.
5-18-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .
6-18- تعیین ورودیه اعضاء جدید و حق عضویت سالانه اعضاء
7-18- بررسی و اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.


ماده 19- نحوه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به ترتیب ذیل می باشد:

1-19- دعوت مجمع عمومی فوق العاده بترتیبی که در مورد مجامع عادی مقرر است خواهد بود. عنوان مجمع فوق العاده باید در آگهی ها درج گردد.
2-19- مجمع عمومی فوق العاده در صورتی رسمیت خواهد داشت که حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء عادی اتاق مشترک در مجمع حضور داشته باشند و تصمیمات آن در صورتی معتبر خواهد بود که لااقل به تصویب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه برسد.
3-19- در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول، مجمع نوبت دوم با رعایت تشریفات دعوت نوبت اول، با حضور حداقل یک سوم اعضاء عادی رسمیت می یابد و تصمیمات با تصویب حداقل دو سوم اعضاء عادی حاضر در جلسه معتبر می باشد.


ماده 20- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به ترتیب ذیل می باشد:

1-20- اصلاح و تغییر اساسنامه با رعایت ماده 39 آئین نامه تشکیل و نظارت بر اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی.
تبصره: اعمال تغییرات در اساسنامه اتاق مشترک بدواً مستلزم هماهنگی با امور حقوقی می باشد. بدیهی است اتاق ایران می تواند از ثبت تغییرات اساسنامه که خلاف تایید اولیه باشد اجتناب نماید.
2-20- اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال اتاق مشترک و انتخاب هیات تصفیه با تایید اتاق ایران.


ماده 21- ضوابط عمومی حاکم بر مجامع عادی و فوق العاده به شرح ذیل می باشد:
1-21- مجامع عمومی عادی و فوق العاده بنا به تصمیم هیات مدیره و یا به درخواست حداقل یک پنجم اعضای دارنده حق رای اتاق مشترک و یا به درخواست بازرس و یا به دعوت اتاق ایران طبق ضوابط این اساسنامه تشکیل می شود.
ماده 22- مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیات مدیره جهت ثبت و انتشار در روزنامه رسمی در اختیار امور بین الملل اتاق ایران قرار می گیرد.
ماده 23- دبیرخانه اتاق مشترک موظف است فهرست اعضای معتبر را حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجامع به امور بین الملل اتاق ایران اعلام نماید.
ماده 24- حضور در مجامع عمومی اتاق های مشترک اصالتاً و یا صرفاً با وکالت نامه رسمی مجاز است. در خصوص اعضای حقوقی اتاق های مشترک، مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره با ارائه و تسلیم معرفینامه رسمی شرکت و روزنامه رسمی دال بر عضویت در هیات مدیره می تواند در مجمع حضور یابد.

 


بخش پنجم- هیات مدیره
ماده 25- اتاق مشترک به وسیله هیات مدیره ای مرکب از 9 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین اعضاء برای مدت 3 سال انتخاب می شوند اداره خواهد شد.
ماده 26- داوطلب عضویت در هیات مدیره موظف است حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی درخواست کتبی خود را همراه با مدارک مورد نیاز به اتاق مشترک تسلیم نماید.
ماده 27- احراز شرایط نامزد ها طبق موازین این اساسنامه توسط کمیته ای مرکب از نماینده هیئت مدیره اتاق مشترک و نمایندگان اتاق ایران (امور بین الملل و امور حقوقی) حداقل یک هفته مانده به مجمع عمومی در اتاق ایران تشکیل و نتیجه از طریق اتاق مشترک اطلاع رسانی می گردد.
ماده 28- نامزد های عضویت در هیئت مدیره باید اصالتاً و یا وکالتاً (با وکالت نامه رسمی مبنی بر اجازه قبول نامزدی توسط وکیل) در مجمع حضور یابند.
ماده 29- شخص حقوقی نمی تواند در طول دوره تصدی هیات مدیره عضو دیگری از هیات مدیره یا مدیرعامل را جایگزین فرد معرفی شده نماید. در صورت خروج فرد منتخب از هیات مدیره یا مدیریت عامل شخص حقوقی، عضو علی البدل هیات مدیره اتاق مشترک جایگزین خواهد گردید.
ماده 30- در صور ت استعفاء، فوت و یا عزل نصف به اضافه یک اعضای اصلی هیات مدیره، انتخابات هیات مدیره از طریق برگزاری مجمع عمومی تجدید خواهد شد.
ماده 31- در صورتیکه یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره استعفا و یا فوت نمایند یا چنانچه قادر به انجام وظایف خود نباشند، جانشین آنها از میان اعضای علی البدل در هیات مدیره می باشد و برای تعیین سمت اعضاء در هیات مدیره مجددا رای گیری بعمل خواهد آمد.
ماده 32- هیات مدیره دراولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره، دو نفر را به عنوان نواب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهد نمود.
ماده 33- اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره و در غیاب او با نواب رئیس است در صورت غیبت رئیس و نواب رئیس، سایر اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد.
ماده 34- حضور بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق رای مجاز می باشد.
ماده 35- حضور و انجام وظیفه و اعلام رای در هیات مدیره قائم به شخص اعضای حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره می باشد و قابل تفویض به غیر نمی باشد.
ماده 36- وظایف هیات مدیره : هیات مدیره نماینده قانونی اتاق مشترک است و از کلیه اختیارات قانونی جهت ادره امور اتاق مشترک برخوردار است. اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:

1-36- پذیرش اعضای جدید اتاق مشترک و پایان دادن به عضویت اعضاء صرفاً با رعایت مفاد اساسنامه.
2-36-  تهیه گزارش درباره فعالیت های اتاق مشترک و تسلیم آن به مجامع عمومی و اتاق ایران.
3-36- تعیین دبیر اتاق مشترک.
4-36- تهیه ترازنامه و برآورد بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی اتاق مشترک همراه گزارش حسابرسی بازرس که باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع در دسترس اعضای اتاق مشترک قرار گیرد.
5-36- ایجاد کمیسیون های لازم در اتاق مشترک و تعیین وظایف و اختیارات هر کمیسیون انتخاب مشاوران بر حسب ضرورت.
6-36- طرح هر گونه دعوی و درخواست در مراجع ذیصلاح قضائی و اداری و انتظامی، دفاع در برابر هر گونه دعوی علیه اتاق مشترک در کلیه مراحل رسیدگی و با اختیار تام راساً یا با انتخاب وکیل و یا وکلای داد گستری با حق تفویض تمام و یا قسمتی از اختیارات مطروحه در مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی به وکلای منتخب و عنداللزوم عزل وکلای موصوف.
7-36- ارجاع اختلافات اعضای هیات مدیره و اعضا با اتاق مشترک به اتاق ایران
8-36- ارجاع دعاوی اتاق مشترک به داوری تعیین داور، صلح حقوق، هبه و گزارش اقدامات فوق به بازرسان.
9-36- افتتاح هر نوع حساب بانکی اعم از جاری و پس انداز و ثابت در بانک ها و عندالزوم اخذ تسهیلات بانکی و عقد قرارد ادها شامل صلح، هبه و رهن.
10-36- دریافت اعتبار و قبول کمک های بلاعوض.
11-36- تدوین سیاست ها و برنامه های کلان اتاق مشترک و نظارت بر حسن اجرای آنها.
12-36- تعیین نحوه امضاء اسناد و اوراق تعهد آور و انتخاب صاحبان امضای مجاز
13-36- انجام سایر اموری که وفق موازین این اساسنامه و آیین نامه نحوه تشکیل و نظارت اتاق ها و کمیته های مشترک می تواند توسط هیئت مدیره انجام شود.


تبصره: هیئت مدیره می تواند بخشی از وظایف خود را به دبیر اتاق تفویض نماید.
ماده 37- جلسات هیات مدیره حداقل یک بار در ماه طبق دعوت کتبی رئیس هیات مدیره تشکیل می شود.
ماده 38- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات با اکثریت آراء حاضران اتخاذ می شود. در صورت تساوی آراء نظر طرفی که رییس هیات مدیره در آن است، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ماده 39- در صورت غیبت غیر موجه هر کدام از اعضاء اصلی در 3جلسه متوالی یا 5جلسه متناوب وی مستعفی از عضویت در هیات مدیره شناخته می شود. غیر موجه بودن عدم حضور در جلسه هیات مدیره، باید به تصویب هیئت مدیره اتاق مشترک برسد.

 


بخش ششم- بازرسان
ماده 40- مجمع عمومی عادی سالانه برای هر سال مالی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می نماید.
ماده 41- بازرس اتاق مشترک موظف است کلیه اقدامات و عملیات مالی اتاق مشترک را بررسی و حداکثر سی روز بعد از پایان سال مالی جهت طرح و تصویب در مجمع عمومی عادی سالانه به هیات مدیره تسلیم می کند. هیئت مدیره و دبیر اتاق مشترک موظف است اسناد و مدارک مربوطه را در اختیار بازرس قرار دهد.
ماده 42- چنانچه اعضای اتاق به صد نفر یا بیشتر برسد اتاق مشترک موظف به انتخاب بازرس و حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی خواهد بود. بازرس و حسابرس رسمی مزبور هر ساله با تصویب مجمع عمومی انتخاب می گردد. بازرس موظف است علاوه بر ارائه گزارش حسابرسی مالی، نسبت به بررسی مصوبات و عملکرد هیات مدیره و ارائه گزارش انطباق آن با اساسنامه اتاق مشترک مربوطه و همچنین ضوابط ابلاغی اتاق ایران اقدام نماید.


بخش هفتم- دبیرخانه
ماده 43- دبیر اتاق مشترک عهده دار کلیه امور اداری و مالی در حدود مصوبات هیات مدیره است و سرپرستی دبیرخانه را بر عهده دارد و کلیه مکاتبات اتاق مشترک از طریق دبیرکل به عمل می آید.
ماده 44- دبیر به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب هیات مدیره نصب و عزل می گردد. دبیر مجری مصوبات هیئت مدیره است و زیر نظر رئیس اتاق مشترک فعالیت می کند.
ماده 45- اهم وظایف و اختیارات دبیر به شرح ذیل می باشد:

1-45- تشکیل دبیرخانه و اداره امور آن.
2-45- استخدام و اخراج کارکنان دبیرخانه با تایید رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک.
3-45- انجام وظیفه به عنوان دبیر در جلسه هیات مدیره و تهیه صورتجلسات مربوطه.
4-45- تنظیم گزارش های خبری و تحلیلی به منظور آگاه سازی هیئت مدیره و اعضاء از آخرین وضعیت مناسبات اقتصادی دو کشور.
5-45- برقراری ارتباط با سایر تشکل ها و ارگان های دولتی
6-45- سازماندهی و برگزاری به موقع مجامع عمومی و جلسات هیئت مدیره.


 

 

بخش هشتم- امور مالی اتاق مشترک
ماده 46- اتاق مشترک برای انجام وظایف مربوط هزینه های خود را از منابع زیر تامین می کند:

1-46- ورودیه اعضاء جدید.
2-46- حق عضویت سالانه اعضا.
3-46- دریافت اعتبار و قبول کمک های بلاعوض.
4-46- وجوهی که بابت ارائه خدمات دریافت می دارد.
5-46- درآمد حاصل از تشکیل نمایشگاه ها و سمینارها و فعالیت های ترویجی و آموزشی و انتشاراتی مرتبط با اهداف اتاق مشترک، در چارچوب اساسنامه.


ماده 47- سال مالی اتاق مشترک یک دوره دوازده ماهه است که از آغاز مهرماه هر سال و در پایان شهریور ماه سال بعد خاتمه می یابد.


بخش نهم- خاتمه فعالیت یا انحلال اتاق مشترک
ماده 48- فعالیت اتاق مشترک بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و موافقت اتاق ایران و نیز بنا به تصویب اتاق ایران خاتمه می یابد و انحلال آن اعلام می گردد.
ماده49 - با اتخاذ تصمیم درباره انحلال، مجمع عمومی فوق العاده هیاتی مرکب از دو عضو هیات مدیره اتاق مشترک و یک عضو ناظر از امور حقوقی اتاق ایران انتخاب و به آنان ماموریت خواهد داد که به تصفیه امور اتاق مشترک بپردازند. هر گونه مازاد دارایی که ممکن است پس از تصفیه دیون و مطالبات باقی بماند، متعلق به اتاق ایران خواهد بود. در صورت استنکاف مجمع از انتخاب هیئت تصفیه، اتاق ایران راساً هیئت مزبور را تعیین می نماید.
ماده 50- این اساسنامه در 50 ماده بر اساس اساسنامه مصوب اتاق ایران برای کلیه اتاقهای مشترک در مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ 96/9/13 به تصویب رسید و از این تاریخ جایگزین اساسنامه قبلی اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین گردید و لازم الاجرا می باشد .