بانك مركزي اعلام كرد:حجم نقدینگی از مرز 374 هزار میلیارد تومان گذشت

براساس آمارهاي بانك مركزي ميزان نقدينگي در سه ماهه نخست امسال از مرز 374 هزار ميليارد تومان گذشت.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي ميزان نقدينگي در پايان خرداد ماه امسال به 374 هزار ميليارد تومان رسيده كه اين رقم در پايان سال گذشته 352 هزار ميليارد تومان بود.
مقايسه اين آمارها حاكي از رشد 22 هزار ميليارد توماني (معادل 6.25 درصد) نقدينگي طي پايان سال گذشته تا پايان فصل نخست امسال بوده است.
حجم نقدينگي در بهار سال گذشته نيز 302 هزار ميليارد تومان بوده كه مقايسه اين آمار با حجم نقدينگي بهار امسال حاكي از رشد 72 هزار ميليارد توماني نقدينگي (معادل 23.8 درصد) طي بهار سال گذشته تا بهار امسال است.