درباره ما هیئت مدیره

هیئت مدیره

اعضاي اصلي هيات مديره اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و چين عبارتند از :

اسدا..  عسگراولادي: رئیس هیات مدیره

مجيد رضا حريري: نایب رئیس اول

سید حسین امینی :  نایب رییس دوم 

مهدی چنگیزی آشتیانی: خزانه دار و عضو هیات مدیره 

رویا وزیری :  عضو هیات مدیره 


مصطفی مالکی تهرانی: عضو هیات مدیره

هرویک یاریجانیان: عضو هیات مدیره  

يوسف باپیری : عضو هیات مدیره 
  
افشین امینی : عضو هیات مدیره

عبدالرضا انصاری: بازرس