تثبیت جایگاه شانگهای بعنوان بهترین مرکز تجاری در چین

بر اساس گزارش منتشره از سوی مجله فوربس در روز چهارشنبه مورخ 12 دسامبر سال 2012 در خصوص رده بندی شهرهای چین بلحاظ جایگاه تجاری، شانگهای پس از 3 سال مجددا عنوان «بهترین شهر تجاری چین » را کسب نموده است.
بهبود جایگاه شانگهای در پی تنزل رقابت پذیری شهرهای صادر کننده کالا در جنوب چین در بحبوحه احیای اقتصاد متزلزل جهانی صورت پذیرفته است. بررسی انجام پذیرفته از سوی مجله فوربس که نهمین ممیزی صورت گرفته از این نوع می باشد، یکصد شهر چین را در رده بندی شرکت داده و اندازه گیری 8 عامل همچون کار، حمل و نقل، هزینه، نوع آوری و سهم بخش خصوصی در اقتصاد در تدوین آن نقش داشته است.
شهرهای گوآنجو و شنزن که در رده بندی سال گذشته در رده های اول و دوم قرار داشتند جایگاه خود را بترتیب به شهرهای شانگهای و هانگجو داده اند و این مسئله دال بر آن است که استان گوآندونگ ضربه سختی از وضعیت رو به وخامت تجارت خارجی کشور متحمل شده است. فوربس در گزارش خود همچنین آورده که  شهر ووشی در استان جیانگسو در شرق چین پنجمین جایگاه را بخود اختصاص داده است چرا که این شهر سیستم تردد خود را بهبود بخشیده و ظرفیت نوع آوری خود را نیز ارتقاء داده است. اما شهرهای استان های ساحلی شاهد تنزل جایگاه خود هستند که این مسئله نیز ناشی از روند کلی افزایش هزینه های عملیاتی و کاهش سرعت رشد در مناطق توسعه یافته و ارتباط بیشتر با آشفتگی اقتصاد جهانی می باشد.
کنسولگری شانگهای