عملکرد اقتصادی چین آرام و با ثبات

اکونیوز: گزارش عملکرد اقتصادی شش ماهه چین که روز یکشنبه منتشر شد حاکی از وضعیت ایمن اقتصاد پکن بود.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، رشد اقتصادی چین در بسیاری از حوزه های تعیین کننده و حساس، به صورت تدریجی است که از جمله آنها می توان به اصلاحاتی از قبیل لغو تمام کنترل های دولتی در قبال نرخ بهره بانک های این کشور اشاره کرد.
به گزارش خبرگـزاری رویترز، کارشناسان اقتصادی در این باره اعلام کردند انجام این گام های تدریجی از سوی چین می تواند نوید بخش ادامه اصلاحات اقتصادی در چین و آهسته شدن چند دهه رشد بسیار شدید ناشی از سرمایه گذاری های کلان در این کشور باشد.
کارشناسان اقتصادی همچنین عقیده دارند انجام این اصلاحات، تنها راه ممکن برای تغییر شکل اقتصاد چین از یک کارخانه صنعتی عظیم، آلوده کننده و دیوان سالار به یک اقتصاد متوازن تر است که بازار را به عنوان محور خود انتخاب کرده است

اکونیوز