معاون اقتصادی بانک مرکزی مطرح کرد اتخاذ تصمیمات جدی در خصوص تفکیک "قوانین پولی و مالی"

قربانی گفت: چنانچه در زمینه پاسخگویی و جداسازی سیاست پولی و مالی از هم به طور شفاف و صریح عمل کنیم، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که سیاست پولی و بانک مرکزی دارای شرایط و عملکرد خوبی در ایران است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران: پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص استقلال بانک مرکزی گفت: استقلال بانک مرکزی از چندی بعد قابل بررسی است که شامل استقلال در تأمین اهداف، ‌استقلال در سیاست‌ها و ابزارها و ... می‌باشد. 
وی افزود: در خصوص شاخص استقلال متون و تحقیقات فراوانی موجود است که به طور خاص در کشور ایران می‌توان گفت نحوه عزل و نصب رئیس کل، ترکیب شورای پول و اعتبار و تعیین اهداف و موضوعاتی از این قبیل درجه‌بندی استقلال بانک مرکزی را نشان می‌دهد. 
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان اظهار داشت: طی سال‌های اخیر بازنگری‌های خوبی در خصوص شورای پول و اعتبار و یا بحث عزل و نصب رئیس بانک مرکزی صورت گرفته است؛ در کل می‌توان گفت چنانچه در قوانین پولی و مالی کشور بازنگری کلی داشته باشیم و همچنین در زمینه پاسخگویی و جداسازی سیاست پولی و مالی از هم به طور شفاف و صریح عمل کنیم می‌توانیم به این نتیجه برسیم که سیاست پولی و بانک مرکزی دارای شرایط و عملکرد خوبی در ایران است.