افزایش ساعت کاری اتاق در روزهای آخرسال

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین به منظور افزایش سطح خدمات رسانی به اعضا، ساعات کاری کلیه واحدهای خود را
ازتاریخ 22تا 26 اسفندماه افزایش داد.

با توجه به افزایش تقاضا از سوی اعضای اتاق در روزهای آخر سال دبیرخانه اتاق از ساعت 8:30 صبح تا 16:30 بعد از ظهر اماده خدمات رسانی به اعضای محترم می باشد.

ضمنا روز پنج شنبه 27 اسفند ماه نیز، دبیرخانه اتاق بازرگانی وصنایع ایران و چین از ساعت 8:30دقیقه صبح تا ساعت16:30 آمادگی پذیرش اعضای محترم را خواهد داشت

این اقدام با توجه به افزایش مراجعه و نیاز اعضای اتاق انجام پذیرفته است.