نشست با هیات اعزامی از شهرداری هانگجو مورخ 95/7/17

نشست مشترک با هیات اعزامی از شهرداری هانگجو به سرپرستی معاون دبیر کل شهرداری هانگجو به منظور افزایش همکاری های اقتصادی بین هانگجو و ایران صبح روز شنبه مورخ ۹۵/۷/۱۷ در محل اتاق مشترک ایران و چین برگزار گردید.
خانم چن معاون دبیرکل شهرداری هانگجو ضمن ارائه شرح مختصری از شهر هانگجو واقع در استان ججیانگ هدف از این سفر را حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت ایران و نیز یافتن راه های گسترش همکاری با ایران عنوان نمود وگفت امیدواریم که بتوانیم در زمینه های بیشتری با ایران همکاری داشته باشیم.
آقای حریری نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به حجم مبادلات استان ججیانگ با ایران بر تشویق شرکتهای چینی به ویژه در شهر هانگجو برای حضور و سرمایه گذاری در ایران تاًکید نمود و گفت اولین شرکتهای سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معدن چین که عازم ایران شدند از استان ججیانگ بودند و نتیجه این فعالیتها مثبت و سودمند می باشد.
نایب رئیس اتاق ایران و چین تصریح کرد ما آماده مبادله اطلاعات و همکاری با شهر هانگجو هستیم و امیدواریم که هیاتهای بیشتری را از سرمایه گذاران و تجار این شهر  در آینده نزدیک ملاقات نمائیم.