سبقت رشد درآمد سرانه چین از رشد تولید ناخالص داخلی

طبق امار اداره ملی آمار (NBS) میانگین درآمد خالص سرانه چین در نیمه اول سال با رشد 8/8 درصد سالانه به 12،932یوان رسید . با کاهش تورم ، نرخ رشد به 7/3 درصد رسید که از نرخ رشد 6/9 درصدی تولید ناخالص داخلی چین از ژانویه الی ژوئن پیشی جست .
رشد چشمگیر درآمد و تغییر سبک زندگی در سال های اخیر در کنار تلاش های دولت برای تغییر الگوی مدل رشد اقتصاد که با تقویت مصرف و رشد بخش خدمات و نوآوری شکل می گیرد و موجب افزایش میزان مصرف چین شده است .
شو هونگ چای اقتصاددان مرکز تبادلات اقتصادی بین المللی چین در سایت خدمات خبری چین اعلام کرد : بازار باثبات اشتغال پایه محکمی برای رشد اقتصادی بنا کرده است . در همین حال دولت فعالیت های کارآفرینی و نوآوری را مورد تشویق قرار می دهد و عوامل جدید رشد اقتصادی را تحریک می کند .