افزایش 7/2 درصدی مجموع حجم صادرات کالای هنگ کنگ در شش ماهه نخست سال2017

طبق آمار مرکز آمار و سرشماری (C & SD) مجموع حجم صادرات کالا در هنگ کنگ در نیمه اول سال 2017 نسبت به سال قبل7/2 درصد افزایش داشت درحالی که میزان واردات کالا 7/7 درصد بود .
حجم صادرات مجدد کالا در هنگ کنگ در نیمه اول امسال 7/3 درصد رشد داشت در حالی که صادرات داخلی 0/5 درصد افزایش داشت.
در ژوئن 2017 حجم کل صادرات با رشد 9/2 درصدی صادرات مجدد ، شاهد رشد 9/1درصدی و صادرات داخلی نیز شاهد رشد1/2 درصدی بود.
طبق آمار منتشر شده بر مبنای مقیاس فصلی ، حجم کل صادرات در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه اول 0/1 درصد رشد داشت . از سوی دیگر حجم واردات 1/1 درصد کاهش یافته است .
منبع : شینهوآ