رشد سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهان

به گفته نینگ جیجه مدیر اداره ملی آمار چین ، در سال 2016 تولید ناخالص داخلی چین با رشد 3/4 درصدی نسبت به سال 2012 ، 14/8 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داد.
وی در نشست مطبوعاتی گفت : چین سهم عمده ای در رشد جهانی داشت و رشد آن از سال 2013 تا 2016 سالانه به طور متوسط حدود 30 درصد بود که این رقم بیشتر از مجموع ایالات متحده، منطقه یورو و ژاپن می باشد .
منبع : چاینادیلی