اخبار و گزارشات آرشیو اطلاعیه ها اطلاعیه مجمع عمومی فوق العاده سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین-نوبت دوم.

اطلاعیه مجمع عمومی فوق العاده سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین-نوبت دوم.

اطلاعیه مجمع عمومی فوق العاده سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین-نوبت دوم.