کمیجانی خبر داد؛

آخرین اقدامات بانک مرکزی برای ایجاد پیمان های پولی

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به آخرین اقدامات برای برقراری پیمان پولی با شرکای تجاری کشور گفت: برای برقراری پیمان پولی باید شرایط و زمان برای طرفین پیمان مناسب باشد.

اکبر کمیجانی در حاشیه برگزاری مراسم هفته پژوهش در جمع خبرنگاران در خصوص پیمان های پولی و گفت: در سالهای اخیر به ویژه در ماههای اخیر بر عملیاتی شدن توافق نامه ها و پیمان های پولی دو جانبه تاکید زیادی شده و بانک مرکزی، نگاه دوباره ای به پیمان های پولی داشته است.

وی افزود: با توجه به تمایل تعدادی از کشورهایی که مبادلات تجاری خوبی با ایران دارند، شکل دهی پیمان پولی دوجانبه و مبتنی بر تسویه تجارت به اتکاء پول های ملی در دستور کار قرار گرفته است.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: انعقاد پیمان های پولی درباره برخی از کشورها پیشرفت داشته و با برخی عملیاتی شده و با برخی دیگر از کشورها باید شرایط و زمان هر دو طرف فراهم باشد؛ در این میان، تمایل برای این موضوع می تواند از سوی هر دو کشور وجود داشته باشد؛ ولی باید شرایط و محیط آن فراهم شود. در این میان، یکی از موضوعاتی که درباره پیمان های دوجانبه و چند جانبه مطرح است، موضوع تسویه در زمانی است که تراز تجاری مثبت یا منفی باشد.

وی با بیان اینکه باید به دنبال راهکاری باشیم تا به جای استفاده از پل رابط برای تسویه و کسری های تجاری، از پول ملی دو کشور استفاده کنیم، گفت: این موضوع در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

 

اتاق تهران