درآمد 40 میلیارد یوانی حاصل از سیاست جدید چین در راستای کاهش مالیات و هزینه ها در سال 2018


طبق آمار اداره اقتصاد و دارایی پکن درآمد حاصل از کاهش هزینه ها و مالیات ها در سال 2018 به 40 میلیارد یوان (5/8 میلیارد دلار آمریکا) رسید .

درآمد حاصل از بودجه عمومی پکن در سال گذشته با رشد 6/5 درصدی به 578/59 میلیارد یوان رسید.

پکن سیاست های مالی و حمایتی بیشتری از کسب و کارهای خصوصی خود از جمله کسورات مالیات ، تدارکات دولتی ، بودجه ، مشارکت خصولتی (PPP) ، ضمانتنامه و یارانه بهره مطرح کرد .

به عنوان مثال 109 پروژه مشارکت خصولتی (PPP) در سیستم مدیریت وزارت اقتصاد و دارایی کشور لحاظ شده است که مجموع سرمایه گذاری برآورد شده این پروژه ها معادل 255/35 میلیارد یوان می باشد.صندوق سرمایه گذاری توسط شهرداری پکن در سال گذشته 201/3 میلیارد یوان سرمایه عمومی جذب کرد.

با تداوم اصلاح مالی در پکن ، کنترل ریسک و امنیت مالی حائز اهمیت خواهد بود که این امر از طریق بهبود مدیریت بدهی های دولت و افزایش نظارت عمومی بر بودجه سالانه حاصل می شود.

منبع : ecns.cn