تصویب و اجرای برنامه کاهش مالیات در چین

 

به گفته وانگ جون مامور عالی رتبه اداره مالیات چین ، مقامات مالیاتی درحال تصویب برنامه کاهش هزینه ها ومالیات ها پرداخته اند .

به گفته لی کچیانگ نخست وزیر چین ، این کشور با اتخاذ اقداماتی در این راستا مالیات ها و هزینه ها را تا 2 تریلیارد یوان کاهش خواهد داد .

به گفته وانگ کاهش هزینه ها و مالیات ها بیش از 50 درصد سال 2018 خواهد بود و کاهش مالیات به تنهایی بیش از 10 درصد درآمد مالیاتی سال جاری را تشکیل خواهد داد .

هدف از این کاهش ها ، کاهش فشار موجود بر تولیدی ها ، شرکت های کوچک و متوسط و جامعه کاری و ثبات وضعیت اشتغال ، بخش مالی ، تجاری ، سرمایه گذاری داخلی و اطمینان بازاری می باشد .

وی در مصاحبه در نشست سالانه هیات مشاوران ارشد سیاسی و قانونگذار چین پیشنهادات خود را مطرح کرد .

به گفته وی میزان کاهش مالیات و هزینه ها در داخل و خارج از چین طی دهه های اخیر اندک و ناچیز بوده است که این موضوع بیانگر تصمیم ، اطمینان ، خرد و قدرت حزب ما و دولت در راستای غلبه بر مسائل و مشکلات و ایجاد دولتی قدرتمند می باشد .

مقامات مالیاتی از طریق سیاستگذاری و اتخاذ اقدامات مربوطه ، تسهیل فرآیند اجرایی ، ارائه خدمات مشاوره و بهینه سازی به اجرای برنامه کاهش مالیاتی می پردازد.

چین در بازه اکتبر 2018 تا ژانویه 2019 مالیات درآمد اشخاص را تا حدود 200 میلیارد یوان کاهش داد.

طبق سیاست های جدید 80 میلیون مشمول مالیاتی معاف از پرداخت مالیات خواهند شد و مالیات  65 میلیون نفر دیگر تا 70 درصد کاهش یابد.

منبع : چاینادیلی