رشد 6/4 درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در بازه ژانویه – آوریل 2019


به گزارش وزارت بازرگانی چین ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سرزمین اصلی چین در بازه ژانویه - آوریل با رشد 6/4 درصدی به 305/24 میلیارد یوان رسید.

در این بازه جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی از لحاظ دلاری با رشد 3/5 درصدی به 45/14 میلیارد دلار رسید.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ماه آوریل با رشد 6/3 درصدی به 62/95 میلیارد یوان رسید.

سرمایه گذاری در صنایع هایتک با رشد 43/1 درصدی و سهم آن از مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی 28/1 درصد بود . بخش خدمات هایتک نیز 52/48 میلیارد یوان سرمایه گذاری خارجی جذب کرد که 73/4 درصد افزایش داشت.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در غرب چین با رشد 9/6 درصدی به 21/16 میلیارد یوان رسید .

منطقه آزاد تجاری چین در این بازه شاهد رشد 11/8 درصدی جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بود و 11/9 درصد از مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص داد.

بر اساس اطلاعات وزارت بازرگانی چین سرمایه گذاری مستقیم خارجی کره جنوبی و آلمان نسبت به سال گذشته دو برابر شد .

منبع :شینهوآ