بانک مرکزی چین : چین درصدد گشایش هر چه بیشتر بخش مالی


به گفته بانک مرکزی چین ، این کشور در گشایش بخش مالی به دستاوردهای چشمگیری دست یافته است و به افزایش گشایش این بخش ادامه خواهد داد .

به گفته Bank of China چین در افزایش گشایش بخش مالی نگرش برخورد ملی و لیست منفی را خواهد پذیرفت پیشرفت یکپارچه گشایش بخش مالی ، اصلاح مکانیزم تعیین نرخ ارز و روند پیشبرد تبدیل پذیری حساب سرمایه را ادامه خواهد داد .

چین به کنترل ریسک های مالی توجه ویژه ای دارد و مطمئن است که چشم انداز مالی کشور و ظرفیت های قانون گذاری مطابق با سطح گشایش هستند.

با ورود چین به عصر جدید توسعه ، گشایش هرچه بیشتر بخش مالی مسیری است که کشور برای پیوستن به اقتصاد جهان آن را دنبال کند.

از دیدگاه داخلی و با توجه به حرکت اقتصاد چین از رشد سریع به سوی رشد کیفی ، افزایش گشایش بخش مالی به ساخت سیستم مالی متنوع ، ارتقا اصلاح مالی و بهبود تاثیرگذاری بر اقتصاد واقعی کمک می کند.

گشایش بخش مالی کشور پاشخ های مثبتی از سوی بازار دریافت کرده است .

سرمایه گذاران خارجی تا پایان ماه مارس 1/77 تریلیارد یوان (260/3 میلیارد دلار) اوراق وارد بازار اوراق قرضه درون بانکی کشور کردند که نسبت به سال گذشته 31 درصد رشد داشت و همچنین دارای 5/4 تریلیارد یوان دارایی مالی یوانی بودند که این رقم هم 19 درصد افزایش داشت .

منبع: چاینادیلی