توسعه سیستم جامع حمل و نقل چین تا سال 2035

بنا بر گزارش وزیر حمل و نقل چین، این کشور درصدد ایجاد سیستم جامع مدرن حمل و نقل تا سال 2035 می باشد.

شیائوپنگ وزیر حمل و نقل گفت: این سیستم حمل و نقل به صورت جدی از استراتژی های ملی مهم، راه اندازی سیستم اقتصادی مدرن و ساخت کشور سوسیالیست مدرن حمایت می کند.

وی در کنفرانس خبری اداره اطلاعات شورای دولتی گفت: سیستم حمل و نقل شامل سه شبکه راه آهن فوق سریع، آزادراه و هواپیمایی، شبکه حیاتی راه آهن کند رو، بزرگراه و آبراه های ملی، خطوط لوله نفت و گاز و شبکه پایه بزرگراه های بین استانی، بزرگراه های روستایی، راه آهن های منطقه ای و حمل و نقل هوایی عمومی می باشد.

وی گفت: این سیستم اجازه می دهد زمان سفر در شهر به یک ساعت، به شهرهای همجوار به دو ساعت و شهرهای بزرگ در سراسر کشور به سه ساعت کاهش داده شود و افزود: این سیستم همچنین خدمات تحویل داخلی را به یک روز، خدمات حمل و نقل به کشورهای همسایه را به دو روز و لجستیک به شهرهای مهم در سراسر جهان را به سه روز کاهش می دهد.

 

چاینا دیلی