اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین هفتادمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین را گرامی می دارد

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین هفتادمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین را تبریک عرض می نماید