ادامه رشد ثابت اقتصاد چین تا سال 2018


اطلاعات رسمی نشان می دهد فعالیت تولیدی چین در ماه دسامبر سال گذشته کاهش یافت، اما علیرغم محدودیت هایی که در بخش صنایع سنگین با هدف خنثی کردن آلودگی مزمن هوای کشور وجود دارد، این تکانه رشد تا حد زیادی حفظ شده است.

اداره ملی آمار اعلام کرد: معیار شرایط کارخانه، شاخص مدیران خرید (PMI)، در ماه گذشته به 51/6 رسید در حالیکه در ماه نوامبر 51/8 بود.

در این مقیاس عدد بالاتر از 50 نشاندهنده رشد و کمتر از 50 کاهش را نشان می دهد.

چین برای کاهش ظرفیت مازاد و دود سنگین که به طور معمول در اواخر پاییز و زمستان منطقه را می پوشاند، فعالیت خود را در صنایع سنگین شمال شرقی محدود کرده است.

بر اساس گزارش جائو چینگ کارشناس ارشد آمار اداره ملی آمار چین، این آمار در ماه دسامبر با میانگین سالانه مطابقت دارد، که همچنان نشانگر انعطاف پذیری بسیار رشد چین می باشد.

شاخصهای فرعی تولید و سفارشات جدید به ترتیب 54 و 53/4 بود. با این حال، شاخص موجودی مواد اولیه در ماه دسامبر به 48 رسید که نسبت به ماه نوامبر 0/4 درصد کاهش داشته و این نشان دهنده کاهش ثابت موجودی مواد اولیه در بخش تولید است.

شاخص مدیران خرید تولید چین به مدت 17 ماه پیاپی مثبت بوده است.

داده ها همچنین نشان می دهد بخش غیر تولیدی کشور در ماه دسامبر سریعتر گسترش یافته است و شاخص مدیران خرید بخش غیر تولیدی از 54/8 در ماه نوامبر به 55 در ماه دسامبر رسیده است.

در بخش خدمات شاهد رشد ثابت بوده ایم و شاخص فعالیت های تجاری در دسامبر 53/4 بود.

تام اورلیک، اقتصاددان ارشد بلومبرگ آسیا گفت: "شاخص های اولیه ماه دسامبر نشان می دهد که اقتصاد چین با رشد ثابت اقتصادی سال 2018 ادامه داشته است، زیرا "شاخص های رسمی مدیران خرید نشان می دهد که بخش تولید شاهد رشد ثابت و بخش غیر تولیدی با افزایش همراه بوده است. "

"افزایش رشد چشمگیر با توجه به افزایش تقاضای جهانی، محرک افزایش هزینه های زیرساخت و برنامه کاهش بدهی معمولا به تصویب نمی رسد."


شانگهای دیلی