مجمع عمومی عادی سالیانه 1398

  1. اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین
  2. اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین-  نوبت دوم
  3. گزارش عملکرد اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین از 1-7-1397 لغایت 31-6-1398
  4. صورتهای مالی و ترازنامه مالی منتهی به 31-6-1398
  5. گزارش بازرس منتهی به سال مالی 31-6-1398