گزارش عملکرد اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

گزارش عملکرد اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین از 1-7-1397 لغایت 31-6-1398