افزایش بیش از 13 میلیون نفری شاغلان در چین در سال 2019

وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین روز سه شنبه 24 دی/ 14 ژانویه در پکن اعلام کرد که سال 2019 وضعیت اشتغال چین به طور کلی با ثبات بوده و 13 میلیون و 520 هزار نفر دیگر در شهرها و شهرستان های چین در سال 2019 شاغل شده و نسبت بیکاری ثبت شده در شهرها و شهرستان ها 3.62 درصد بود. دولت چین در این باره هدف سالانه را تنظیم کرد، به عبارت دیگر بیش از 11 میلیون نفر دیگر در شهرها و شهرستان های کشور شغل یافتند و نسبت بیکاری بررسی شده به حدود 5.5 درصد رسید و نسبت بیکاری ثبت شده کم تر از 4.5 درصد بود.

ارقام نشان می دهد که سال 2019 تدابیر و سیاست تثبیت اشتغال زایی چین موثر بوده و بیمه بیکاری در موسسات با تمرکز بر نیروی کار و موسساتی که دارای مشکلات مالی هستند، به نفع 72 میلیون و 895 هزار نفر از کارمندان مورد استفاده قرار گرفت و بیش از 15 میلیون نفر از آموزش مهارت حرفه ای بهره مند شدند که بیشتر از هدف پیش بینی شده بود. همچنین، سیستم تامین اجتماعی چین با ثبات اجرا شد و تا پایان سال 2019 میلادی، 967 میلیون نفر در بیمه بازنشستگی، 205 میلیون نفر در بیمه بیکاری و 255 میلیون نفر در بیمه حوادث کار شرکت کردند و تعداد دارندگان کارت تامین اجتماعی نیز به 1 میلیارد و 305 میلیون نفر رسید.

 

رادیو چینی