کاهش 6/ 2 درصدی تولید ناخالص داخلی شانگهای در نیمه اول سال 2020

داده های اداره ملی آمار نشان می دهد در نیمه اول سال 2020، تولید ناخالص داخلی شهر شانگهای با کاهش 6/ 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 74/ 1 تریلیون یوان (248 میلیارد دلار) رسید.

اگرچه تولید ناخالص داخلی شانگهای در دوره 6 ماهه نسبت به سال گذشته کاهش داشته است اما این کاهش در مقایسه با سه ماه اول سال 7/ 6 درصد کمتر بوده است. این کاهش به دلیل تلاش های شهر شانگهای در تثبیت اقتصاد و توسعه از سر گیری فعالیت پس از شیوع بیماری کویید 19 می باشد.

در بازه زمانی ماه ژانویه تا ژوئن، ارزش افزوده در بخش اولیه با کاهش 9/ 16 درصدی نسبت به بازه مشابه سال گذشته به 39/ 3 میلیارد یوان رسید. بازده ارزش افزوده در بخش ثانویه با کاهش 2/ 8 درصدی نسبت به سال گذشته به 68/ 425 میلیارد یوان رسید اما این کاهش 9/9 درصد کمتر از سه ماه اول سال بود. بخش ثالث با کاهش 6/ 0 درصدی نسبت به سال گذشته به 31/ 1 تریلیون یوان رسید که این کاهش1/ 2 درصد نسبت به بازه زمانی ژانویه تا مارس کمتر بود.

به گفته اداره ملی آمار، در نیمه اول سال، بخش ثالث با رشد سریع برخی صنایع شاهد بهبودی مداوم بود. صنایع وابسته به اینترنت، دیجیتالی شدن و نوآوری علمی و فناوری به سرعت در این دوره توسعه یافتند.

بخش هایی که بیشتر تحت تأثیر همه گیری بیماری قرار گرفتند نیز بهبودی پایدار داشته اند. در نیمه اول سال، ارزش افزوده تجارت عمده فروشی و خرده فروشی نسبت به سال گذشته 4/ 9 درصد کاهش یافت که این کاهش نسبت به سه ماهه اول 1/ 10 درصد کمتر بوده است. ارزش افزوده در بخش حمل و نقل، انبارداری و خدمات پستی نسبت به سال گذشته 14 درصد کاهش یافته اما این کاهش نسبت به بازه زمانی ماه ژانویه تا مارس 5/ 4 درصد کمتر بوده است.

از سه ماهه دوم، تولید صنعتی این شهر به مدت سه ماه متوالی رشد داشته است.

در نیمه اول سال، بازده صنعتی کل بنگاههای بزرگ تر با کاهش 3/ 6 درصدی نسبت به بازه مشابه سال گذشته به 5/ 1 تریلیون یوان رسید که نسبت این کاهش نسبت به سه ماهه اول 1/ 11 درصد کمتر بود.

 

شانگهای دیلی