رشد 5/ 2 درصدی اقتصاد چین در سال جاری

به گزارش بلومبرگ نیوز با استناد به UBS Group AG که پیش بینی رشد اقتصادی چین را با توجه به بهبود مصرف داخلی و سرمایه گذاری های بسیار از 5/ 1 درصد افزایش داده، رشد اقتصادی چین در سال جاری 5/ 2 درصد رشد خواهد داشت.

به گزارش بلومبرگ به نقل از وانگ تائو اقتصاددان ارشد بانک چین و سایرین: اقتصاد چین در این سه ماه نسبت به سال گذشته 5/ 5 درصد و در سه ماه پایانی سال 2020، میزان 6 درصد رشد خواهد کرد.

در این گزارش، شگفت آور بودن قدرت صادرات چین در سه ماهه دوم موجب شد اقتصاددانان در خصوص تجارت در ادامه سال تخمین خود را افزایش داده و تورم سال 2020  را از 4/ 2 درصد به 5/ 2 درصد پیش بینی کنند.

این گزارش به افزایش پیش بینی اقتصاددانان آکسفورد در خصوص تولید ناخالص داخلی تمام سال از 2 درصد به 5/ 2 درصد در سه ماهه دوم اشاره نمود.

بلومبرگ با استناد به نظرسنجی از 67 اقتصاددان، در گزارش دیگری اخیرً اعلام نمود: رشد چین در سه ماهه فعلی نسبت به سال گذشته 2/ 5 درصد افزایش داشته و از رشد سه ماهه تا ژوئن، 2/ 3 درصد سریعتر خواهد بود.

در این گزارش آمده است: اقتصاد چین در سه ماهه دوم به رشد بازگشت و این مساله نشانگر نقطه عطفی در مبارزه جهانی برای بهبود بیماری است.

آیدان یائو، اقتصاددان ارشد مدیران سرمایه گذاری AXA در این نظرسنجی گفت: رشد اقتصاد داخلی همراه با عوامل خارجی از طریق بازیابی تقاضای جهانی، زمینه را برای تسریع رشد در نیمه دوم سال فراهم می کند.

 

شینهوا