مازاد 4/ 34 میلیارد دلاری تجارت خدمات و کالا در چین

داده های رسمی نشان می دهد، مازاد تجارت بین المللی در کالا و خدمات چین در ماه ژوئن 9/ 243 میلیارد یوان (4/ 34 میلیارد دلار) بوده است.
براساس اعلام اداره مبادلات ارز خارجی، درآمد تجارت 57/ 1 تریلیون یوان و هزینه های آن 33/ 1 تریلیون یوان بود.
داده ها نشان می دهد درآمد تجارت کالا 44/ 1 تریلیون یوان و هزینه آن 12/ 1 تریلیون یوان بوده است و منجر به مازاد 8/  317 میلیارد یوانی شد.
کسری تجارت خدمات 9/ 73 میلیارد یوان را نشان داد و درآمد و هزینه خدمات 131 میلیارد یوان و 9/ 204 میلیارد یوان بود.
منبع: چاینا دیلی
داده های رسمی نشان می دهد، مازاد تجارت بین المللی در کالا و خدمات چین در ماه ژوئن 9/ 243 میلیارد یوان (4/ 34 میلیارد دلار) بوده است.براساس اعلام اداره مبادلات ارز خارجی، درآمد تجارت 57/ 1 تریلیون یوان و هزینه های آن 33/ 1 تریلیون یوان بود.داده ها نشان می دهد درآمد تجارت کالا 44/ 1 تریلیون یوان و هزینه آن 12/ 1 تریلیون یوان بوده است و منجر به مازاد 8/ 317 میلیارد یوانی شد.کسری تجارت خدمات 9/ 73 میلیارد یوان را نشان داد و
درآمد و هزینه خدمات 131 میلیارد یوان و 9/ 204 میلیارد یوان بود.
چاینا دیلی