روند افزایشی تجارت خارجی چین

داده ها نشان می دهد، تجارت خارجی چین در ماه جولای نسبت به سال گذشته افزایش 5/ 6 درصدی داشته که از این میزان، صادرات رشد 4/ 10 درصدی و واردات رشد 6/ 1 درصدی داشته اند.
بر اساس گزارش اداره کل گمرک (GAC)، تجارت خارجی چین در ماه گذشته به 93/ 2 تریلیون یوان (14/ 422 میلیارد دلار) رسید که موجب مازاد تجاری 23/ 442 میلیارد یوانی شد.
در هفت ماه امسال، تجارت خارجی کالا با کاهش 7/ 1 درصدی نسبت به سال گذشته به 16/ 17 تریلیون یوان (6/ 248 میلیارد دلار) رسید که در مقایسه با کاهش نیمه اول سال، 5/ 1 درصد کمتر بود.
در بازه زمانی ماه ژانویه تا ماه جولای، تجارت انجمن ملل جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) با چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری این کشور، با رشد تجاری 6/ 6 درصدی نسبت به سال گذشته به 51/2 تریلیون یوان (7/ 363 میلیارد دلار) رسید که 6/ 14 درصد از میزان کل تجارت چین را تشکیل داد.
بر اساس آمار گمرک، تجارت با اتحادیه اروپا افزایش 1/ 0 درصدی و تجارت با ایالات متحده کاهش 3/ 3 درصدی دراین بازه زمانی داشته اند.
حجم تجارت خارجی موسسات خصوصی از ماه ژانویه تا جولای با افزایش 2/ 7 درصدی به 83/ 7 تریلیون یوان (1134 میلیارد دلار) رسید که 6/ 45 درصد از حجم کل تجارت خارجی چین را به خود اختصاص داد و این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 8/ 3 درصدی داشته است.
در هفت ماه اول سال میزان تجارت کل نسبت به سال گذشته کاهش 5/ 0 درصدی داشته است که 3/ 60 درصد از تجات کل را به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 7/ 0 درصدی داشته است.
صادرات محصولات مکانیکی و الکتریکی با افزایش 2/0 درصدی به 5/ 5 تریلیون یوان (1/ 797 میلیارد دلار) رسید که 5/ 58 درصد از کل صادرات چین را به خود اختصاص داده است و محصولات نساجی از جمله ماسک با افزایش 8/ 35 درصدی به 32/ 634 میلیارد یوان (9/ 91 میلیارد دلار) رسید.
منبع: شینهوا
داده ها نشان می دهد، تجارت خارجی چین در ماه جولای نسبت به سال گذشته افزایش 5/ 6 درصدی داشته که از این میزان، صادرات رشد 4/ 10 درصدی و واردات رشد 6/ 1 درصدی داشته اند.
بر اساس گزارش اداره کل گمرک (GAC)، تجارت خارجی چین در ماه گذشته به 93/ 2 تریلیون یوان (14/ 422 میلیارد دلار) رسید که موجب مازاد تجاری 23/ 442 میلیارد یوانی شد. 
در هفت ماه امسال، تجارت خارجی کالا با کاهش 7/ 1 درصدی نسبت به سال گذشته به 16/ 17 تریلیون یوان (6/ 248 میلیارد دلار) رسید که در مقایسه با کاهش نیمه اول سال، 5/ 1 درصد کمتر بود. 
در بازه زمانی ماه ژانویه تا ماه جولای، تجارت انجمن ملل جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) با چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری این کشور، با رشد تجاری 6/ 6 درصدی نسبت به سال گذشته به 51/ 2 تریلیون یوان (7/ 363 میلیارد دلار) رسید که 6/ 14 درصد از میزان کل تجارت چین را تشکیل داد.
بر اساس آمار گمرک، تجارت با اتحادیه اروپا افزایش 1/ 0 درصدی و تجارت با ایالات متحده کاهش 3/ 3 درصدی دراین بازه زمانی داشته اند. 
حجم تجارت خارجی موسسات خصوصی از ماه ژانویه تا جولای با افزایش 2/ 7 درصدی به 83/ 7 تریلیون یوان (1134 میلیارد دلار) رسید که 6/ 45 درصد از حجم کل تجارت خارجی چین را به خود اختصاص داد و این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 8/ 3 درصدی داشته است.
در هفت ماه اول سال میزان تجارت کل نسبت به سال گذشته کاهش 5/ 0 درصدی داشته است که 3/ 60 درصد از تجارت کل را به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 7/ 0 درصدی داشته است. 
صادرات محصولات مکانیکی و الکتریکی با افزایش 2/ 0 درصدی به 5/ 5 تریلیون یوان (1/ 797 میلیارد دلار) رسید که 5/ 58 درصد از کل صادرات چین را به خود اختصاص داده است و محصولات نساجی از جمله ماسک با افزایش 8/ 35 درصدی به 32/ 634 میلیارد یوان (9/ 91 میلیارد دلار) رسید. 
 شینهوا