رشد شاخص های مهم اقتصادی چین در ماه آگوست

رشد اقتصادی چین
داده های اقتصادی منتشر شده توسط سازمان  آمار ملی چین نشان داد که کل فروش کالاهای مصرفی (خرده فروشی)، صادرات کالاها و ارزش افزوده صنعتی چین در ماه آگوست نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
این اولین بار است که شاخص های مهم اقتصادی چین از زمان شیوع بیماری همه گیر نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد یافته اند.
مصرف، نیروی محرکه اصلی رشد اقتصادی چین است. کل فروش کالاهای مصرفی در ماه آگوست 3.36 تریلیون یوان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 0.5٪ افزایش داشته است.
علاوه بر این، صادرات کالاهای چین در ماه آگوست 11.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و ارزش افزوده صنعتی نیز 5.6٪ افزایش یافته است.
داده های اقتصادی منتشر شده توسط سازمان  آمار ملی چین نشان داد که کل فروش کالاهای مصرفی (خرده فروشی)، صادرات کالاها و ارزش افزوده صنعتی چین در ماه آگوست نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است. 
این اولین بار است که شاخص های مهم اقتصادی چین از زمان شیوع بیماری همه گیر نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد یافته اند.
مصرف، نیروی محرکه اصلی رشد اقتصادی چین است. کل فروش کالاهای مصرفی در ماه آگوست 3.36 تریلیون یوان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 0.5٪ افزایش داشته است. 
علاوه بر این، صادرات کالاهای چین در ماه آگوست 11.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و ارزش افزوده صنعتی نیز 5.6٪ افزایش یافته است.