با تصویب مجلس؛ صندوق توسعه می‌تواند در حساب‌های مورد تایید بانک مرکزی در خارج از کشور سپرده گذاری کند

به موجب تصویب مجلس و در چارچوب بررسی لایحه بودجه ٩۴ کل کشور، صندوق توسعه می‌تواند در حساب‌های مورد تایید بانک مرکزی در خارج از کشور سپرده گذاری کند.

به گزارش ایسنا،‌ نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه ٩۴، عبارتی به تبصره‌ی ٢ بند ح ماده ٨۴ قانون برنامه پنجم توسعه اضافه کردند که بر این اساس، حساب‌های صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود.

همچنین نمایندگان عبارت "حساب‌های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور" را به این ماده اضافه کردند که بر این اساس و با اصلاحات انجام شده این ماده به این شکل تغییر یافت که حساب‌های صندوق فقط نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسابهای مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌شود.